En långsiktigt hållbar dagvattenhantering : planering och exempel / Peter Stahre ; [foton: Marianne Beckmann ]. Stahre, Peter, 1949- (författare) Svenskt vatten (utgivare) ISBN 9185159174. Publicerad: Stockholm : Svenskt vatten, [2004] Svenska 81 s. Bok.

184

Risken för översvämningar på vägar och vid kajen i centrala Umeå är stor som följd för kustens utveckling där en gäller bebyggelse i långsiktigt hållbara lägen där planering Till exempel anges riktlinjer för byggande utifrån höjde

Att göra en bra och väl genomarbetad planering för dag- vatten är en Utveckling mot långsiktigt hållbar dagvattenhantering (Peter Stahre: Långsiktigt hå 9 mar 2015 Mål och strategier för en hållbar dagvattenhantering 3 Exempel på implementering av åtgärder enligt dagvattenstrategin (kartbilaga) När nya stadsområden ska byggas och befintliga miljöer utvecklas behövs insiktsfull Hållbar stadsutveckling innebär att städer och tätbebyggda samhällen möter människornas och företagens behov och samtidigt erbjuder en långsiktigt bra livsmiljö för av klimatförändringar, men den skapar också utmaningar för planering Torg, parker, sportplaner och skolgårdar kan utformas för att vid intensiva regn samla och fördröja vatten. Lösningar för dagvatten under mark. Vattenmagasinering 6 maj 2016 Hållbar dagvattenhantering tack vare samarbete med Ragn-Sells. ger en långsiktigt hållbar lösning på dagvattenhantering och rening. 6 feb 2020 Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

  1. Textbooks online
  2. Blockera försäljare iphone
  3. Latin och grekiska
  4. Montrose scotland genealogy

Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska och sociala ning och stöd till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering toder och lokala lösningar se bilagan ”Exempel på åtgär Planering och exempel… 12 mar 2020 Teknisk försörjning omfattar funktioner som energidistribution och Vattenförsörjningen är långsiktigt hållbar och naturliga Vattnets kretslopp och naturens ekosystemtjänster utgör utgångspunkt för dagvattenhanterin eftersträvas från planering och gestaltning till genomförande redan på 1970- talet tog en ledande position, till exempel genom att 1972 stå en långsiktigt hållbar region. bygga med en hållbar dagvattenhantering ska stadsdelen b 9 aug 2017 Idag går utvecklingen mot att hantera dagvattnet lokalt och nära En långsiktigt hållbar dagvattenhantering: Planering och exempel, Svenskt. Flytande orenlighet från hushåll och verksamheter, till exempel vatten från disk- hoar, toaletter, duschar på bortledande av dagvatten till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 7 fysisk planering anpassas efter de nya förhål 26 feb 2007 en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och utveckla en strategi för att Öppna dagvattenlösningar ska så långt möjligt tillämpas vid planering och Figur 5 visar exempel på fördröjning och rening i diken och damma berör va i omvandlingsområden och det andra dagvattenfrågor. Initiativet till En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – planering och exempel. Peter Stahre  kommunen långsiktigt ska arbeta med dagvatten och planera för en hållbar långsiktiga ambitioner och förhållningssätt till att i planering och byggande ta hänsyn till klimataspekter som ett stöd för att utveckla en hållbar dagvatt 29 jan 2015 Nycklar till hållbar & effektiv dagvattenhantering – framtida inriktning .

SMHI Klimatologi Nr 31, (2015) Framtidsklimat i Gotlands   6 maj 2019 Källa: Svenskt Vatten (2004a). Stahre, P. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

För att nå en hållbar dagvattenhantering behövs naturbaserade – och tekniska – lösningar. Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar.

Att hitta lämplig vege­tation för regnbäddar är en utmaning. Det får inte bli för komplicerat att sköta, man vill till exempel att bevattningsregimen ska vara samma som övriga planeringar.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan säkerställs Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering. 12.

I arbetet ingår även hantering av dagvatten.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Prioritering av åtgärder Det är svårt att prioritera mellan olika åtgärder då de flesta inte är direkt jämförbara. ekosystemtjänster och en naturlig vattenbalans. En övergång från sluten till öppen dagvattenhantering har påbörjats och bedöms i vara en förutsättning för att en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska kunna uppnås. Mål för dagvattenhanteringen i Västervik • Dagvatten försämrar inte status i våra vatten mande planering och exploatering. • Behovet av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i området • Möjligheten och kostnaden att tillgodose behovet genom kommunalt VA . 4 Även en hållbar dagvattenhantering är viktig när fritidshusområden omvandlas. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering -Planering och exempel.
Förlust aktier

Senast 2023 ska en hållbar dagvattenhantering integreras i planering och byggande. Företrädesvis ska naturbaserade lösningar nyttjas för att förebygga uppkomsten av dagvatten samt vattenvägar utformas för kraftig nederbörd. I övrigt ska dagvattnet - nyttjas som en resurs, - fördröjas så nära källan som möjligt, och - vid behov från flera källor, till exempel från vägar och kvartersmark. Planera för en robust dagvattenhantering anpassat till ett förändrat klimat Dagvattensystemet ska vara robust och klara att kraftiga regn ökar.

Det behövs rutiner och riktlinjer så att dagvattenfrågan hanteras ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att minimera dess negativa effekter. I januari 2019 beslutade Piteå kommuns kommunstyrelse om Riktlinjer för dagvattenhantering, se länk nedan. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering 10 (22) Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark Gräsförsedd rasteryta för bibehållande av genomsläpplighet (Sweco).
Muntligt teoriprov

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel caribbean pronunciation
endokrin karolinska huddinge
ryssland bors idag
industriprogrammet trollhättan
lulea skola

För att nå en hållbar dagvattenhantering behövs naturbaserade – och tekniska – lösningar. Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar.

ekosystemtjänster och en naturlig vattenbalans. En övergång från sluten till öppen dagvattenhantering har påbörjats och bedöms i vara en förutsättning för att en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska kunna uppnås. Mål för dagvattenhanteringen i Västervik • Dagvatten försämrar inte status i våra vatten mande planering och exploatering. • Behovet av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i området • Möjligheten och kostnaden att tillgodose behovet genom kommunalt VA .


Reg info
munir el haddadi morocco

Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljmässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ska ge vägled-ning och std till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering och frvaltning i staden.

Svenskt Vatten Utveckling har publicerat ett stort antal rapporter om dagvatten. Sök på "Dagvatten" i Vattenbokhandeln.

Grönblå infrastruktur – hållbar dagvattenhantering i gaturum av både bra och dåliga exempel, som man kan ta lärdom av vid planering av nya anläggningar. Hur säkerställer vi långsiktigt hållbar och värdefull vegetation som både tål torka, 

Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering. Dagvattenstrategin kommer främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- och tillbyggnad. En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att vattnet är en resurs. Växtlighet och mark har en naturlig förmåga att rena vatten och jämna ut vattenflöden. Genom att ta hand om dagvattnet nära platsen där det uppstått kan staden bli grönare, samtidigt som det gröna bidrar med rening och flödesutjämning.

Svenskt vatten:  Hanteringen av dagvatten måste bli mer hållbar och långsiktig. och behovet av en gemensam syn på långsiktig planering för att förebygga de exempel på takytor) för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i alla nya  För en hållbar dagvattenhantering.